Imate vprašanje? Pokličite 03 757 38 50


PROGRAMI

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Da bi življenje v vrtcu potekalo kakovostno, je potrebno, da ga načrtujemo.

Organiziranost programov

V vseh enotah izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur in poldnevne programe, ki trajajo od 4 – 6 ur, in sicer:

  • programi za otroke v starosti od enajst mesecev do treh let – otroci prvega starostnega obdobja,
  • programi za otroke v starosti od treh let do vstopa v šolo – otroci drugega starostnega obdobja.

Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene in kombinirane oddelke, odvisno od prostorskih pogojev in starosti vpisanih otrok.

V homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke otroci prvega in drugega starostnega obdobja ter v kombinirane oddelke otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

V redne oddelke vrtca vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, za katere organiziramo strokovno skupino in pripravimo individualizirani program za napredek in razvoj otroka, pri katerem sodelujejo tudi starši.

Predstavitev programov

V vrtcu izvajamo celodnevne šest do deveturne programe. Za zdrav otrokov čustveni razvoj priporočamo, da je otrok v vrtcu največ devet ur dnevno, ostali čas pa preživi v krogu družine.

Delo v oddelkih izvajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki skrbijo, da delo z otroki temelji na izkustvenem učenju v sožitju z bogastvom, ki ga ponuja naravno okolje vrtca. Poudarek našega dela je na otrokovi lastni aktivnosti, njegovih razvojnih potrebah, interesih in sposobnostih. Ob tem se zavedamo, da je otrokova osnovna dejavnost igra, preko katere se uči in odkriva nova spoznanja.

Za kakovostno življenje otrok v vrtcu poleg vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, kuharic, peric, čistilk in hišnika, skrbijo tudi ravnateljica, pomočnica ravnateljice, organizator prehrane in zdravstveno–higienskega režima, ter inkluzivna pedagoginja, ki opravlja dela in naloge svetovalne delavke.

Uresničujemo temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih.

Izvajamo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki nam predstavlja strokovno podlago za delo. Otrokom želimo omogočiti pestre dejavnosti ter delovno in ustvarjalno klimo, v kateri se bodo dobro počutili, saj so aktivni udeleženci procesa. Vzgojno delo z otroki skrbno načrtujemo. Načrtujemo letni delovni načrt vrtca, posameznih enot in oddelkov, ki zajemajo celotno življenje v vrtcu. Pri tem so dobrodošle ideje otrok in predlogi staršev. Temeljni poudarki so na vzgojno–izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči. Otrokom dajemo možnost, da z vsakodnevno igro in z izkustvenim učenjem odkrivajo, prepletajo in povezujejo spoznanja z različnih področij gibanja, jezika, narave, družbe, matematike, umetnosti.

Izhodišče za načrtovanje je tudi sprotna evalvacija opravljenega dela z vidika razvoja otrok, primernosti uporabljenih pristopov vsebin, metod in oblik vzgojno–izobraževalnega dela.

Razvojne in vzgojne naloge so vezane na področja otrokovega razvoja: spoznavni, gibalni, socialni in čustveni razvoj. Pri izbiri in izvajanju vsebin upoštevamo interese in želje otrok, doživljanje v skupini, skupne dejavnosti otrok in odraslih, jezikovni razvoj, kontekstualizacija, kompleksno mišljenje in didaktični pogovor. Upošteva se posebnost posameznikov in skupine, s ponudbo različnih dejavnosti pa imajo otroci možnost izbire.

Vrtec ustvarja pogoje za aktivnost in napredek vsakega otroka na spoznavnem, socialnem, gibalnem in emocionalnem področju. O načrtovanem delu in izvedbi obveščajo strokovne delavke starše na oglasnih mestih in na roditeljskih sestankih, o napredovanju posameznega otroka pa na pogovornih urah.

V vrtcu načrtujemo odprt izvedbeni kurikulum, ki omogoča zadovoljevanje potreb vsakega posameznega otroka, kajti uveljavljamo načelo, da ima vsak otrok pravico, da doseže stopnjo razvoja, ki jo zmore.

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanje in dodatno strokovno pomočjo

V predšolskem obdobju je otrokov razvoj zelo intenziven. V tem času se pri otroku razvijajo temeljni procesi in funkcije, ki se pozneje nadgrajujejo. Otrok postaja vse bolj socialno bitje, ki potrebuje mnogo vzpodbud. Naloga strokovnih delavcev je, da v procesu vzgoje in izobraževanja prepoznavajo otrokova močna in šibka področja in morebitna odstopanja v njihovem razvoju. Otrok skozi interakcije, posnemanje, prepoznavanje ter druge aktivnosti hitreje razvije svoje spretnosti in veščine in nadomešča primanjkljaje. Čim bolj zgodaj v otrokovem razvoju bomo odkrili težave ali motnje in jih začeli odpravljati in kompenzirati, boljše rezultate dosežemo.  Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami temelji na celostnem pristopu in sicer na motoričnem, socialnem, emocionalnem, govorno-jezikovnem in kognitivnem področju.

Vsak otrok ima svojo pot in vzgojitelji nemalokrat opazijo, da otrokov razvoj ne poteka po ustaljenem vzorcu oziroma se na določenem razvojnem področju kažejo odstopanja, težave in primanjkljaji. S primernimi prilagoditvami v vzgojno-izobraževalnem procesu, zgodnjim odkrivanjem otrok, ki imajo težave, ter pravočasno in učinkovito podporo pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj otroka.

Kako poteka dodatna strokovna pomoč v vrtcu?

Dodatne strokovne pomoči so deležni otroci, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in imajo z zapisnikom multidisciplinarnega tima razvojne ambulante dodeljeno strokovno pomoč in ustrezne prilagoditve.

V vrtcu ravnateljica za vsakega otroka  imenuje strokovno skupino.

Dodatno strokovno pomoč izvaja strokovna delavka za zgodnjo obravnavo - inkluzivna pedagoginja.

Otroku je pomoč ponujena v oddelku in  individualno v kabinetu. Izvaja se v obsegu ur, ki jih določi multidisciplinarni tim na zapisniku.

Za vsakega otroka se pripravi individualiziran program dela, v katerem so po področjih opredeljeni in načrtani cilji ter prilagoditve, katerim skupaj s strokovnima delavkama skupine sledimo. Ob tem pomembno upoštevamo otrokovo motivacijo in interes, prevladujoči stil učenja in strategije dela, značilno vedenje doma in v vrtcu, prevladujoče razpoloženje, otrokovo zdravstveno stanje in energetsko opremljenost ter socialne razmere in odnose v družini.  Ob koncu šolskega leta strokovna skupina skupaj s starši izvede evalvacijo in ovrednoti zastavljene dosežke.

Pri vpisu v šolo se z medletno evalvacijo individualiziranega programa,  skupaj s starši odločimo ali otrok potrebuje dodatno strokovno pomoč tudi v šoli in v tem primeru pomagamo izpeljati postopek.

Nekateri otroci potrebujejo več podpore in naklonjenosti vzgojitelja kot drugi, pomembno pa je ozavestiti  dejstvo, da so otroci s posebnimi potrebami tudi izziv in priložnost za ostale otroke v skupini v smislu solidarnosti, potrpežljivosti in sprejemanja.

Vrtec Zreče

Javni zavod VRTEC ZREČE
Cesta na Roglo 13, 3214 Zreče
tel.: 03 757 38 50
faks: 03 757 38 65

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Maj 2024
P T S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Online

Na strani je 53 gostov in ni članov .